Vizyonumuz

Üç Y (Yerli, Yenilikçi ve Yeşil) anlayışı ile yüksek ekonomik potansiyeli olan sektörlerin verimliliğini ve ihracatta yüksek teknolojinin payını artırmak,

Sanayi Devrimi’nin temelleri atılırken, fiber optik altyapısı, güvenilir, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları ile Türkiye’deki dönüşüme model olmak,

Sanayi kuruluşlarının sonuç odaklı uygulanabilir projelerine ve bilim/araştırma camiasının fikirlerine uygulama sahası yaratmak,

Sektörlerin dağınıklığına son vererek yaşanan kentsel sorunlara bir çözüm üretmek.

Yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim sistemini yerleştirebilmek için Bursa’da mevcut sanayinin dönüştürülerek teknolojik yatırımlara imkân verecek yeni nesil bir OSB oluşturulması hedeflenmiştir.

Bursa TEKNOSAB; hedef sektörlerdeki kümelenme grupları, mükemmeliyet ve Ar-Ge merkezleri, organize ticaret merkezi, geri dönüşüm merkezi, BTSO Teknoloji Üniversitesi ve lojistik merkezi ile sanayinin yapısal dönüşümüne sistematik bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşım;
Hedef sektörlere ait kümelenme grupları, uluslararası rekabet gücünü artırıp endüstriler arasında bilgi ve teknoloji akışı sağlayarak firmaları katma değer yaratan bir üretim zinciriyle birbirine bağlayacak ve ileri yüksek teknoloji ağırlıklı üretim yapacak firmalara 6. bölge teşvik imkânı verecek.

Her bir kümelenme grubunda bulunacak Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezi; farklı disiplinlerde yetişmiş uzmanlar, üniversite ve firmaların üretim kabiliyeti bileşeni ile ortaya çıkacak Ar-Ge projelerini hayata geçirecek.

Organize Ticaret Merkezi; bilişim, endüstriyel tasarım, patent, hukuk, dış ticaret, sigorta, gümrükleme gibi, yüksek teknolojili endüstrilerin ihtiyaç duyacağı sektörlerden firmaları bir araya getirecek. Firmalara sunacağı tamamlayıcı hizmetlerle verimliliği artırarak Bursa TEKNOSAB’ın fikir-hizmet-üretim-ticaret zinciri olma özelliğini pekiştirecek.

Teknoloji Üniversitesi; mevcut üniversitelerle yapacağı ortak çalışmalarla lisansüstü eğitim temelinde sanayi-kamu-üniversite işbirliğinin sağlanması sorumluluğunu üstlenecek. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarından teknoloji transferine ve nitelikli eleman yetiştirilmesine kadar birçok konuda akademik destek ve gelişim sağlayacak.

Lojistik Merkez; tüm lojistik ihtiyaçları tek merkezden karşılayacak. Bölgede ve TEKNOSAB’da üretilen bir ürünün nihai alıcıya ulaşmasına kadar geçen sürede, taşımacılık, dağıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit işlemler gibi birçok hizmetin kaliteli, bütünleşik ve ölçek ekonomisinden yararlanarak en az maliyetle gerçeklemesini sağlayacak.

Bursa TEKNOSAB eko-verimliliğin hakim olduğu, Yeşil üretim konseptine uygun bir üretim süreci hedeflemektedir. Rüzgar, güneş, ısı pompası termal vb. enerji başta olmak üzere pek çok sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağından istifade edilecek, OSB içerisinde inşa edilecek binaların tamamının çatısında güneş panelleri olacak. Kendi enerji ihtiyacının ilk aşamada %10, daha sonra % 40’ını karşılayacak.

Atıkların drenaj sistemlerine bağlanarak rehabilite edilmesi, ovadaki derelerin tabiata kazandırılması ve Bursa ovasındaki sanayinin doğayı kirletmesine son verilmesiyle Bursa’nın çevre değerleri, ulaşımı ve yaşam kalitesine önemli katkı sağlanacak.

Yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yapan endüstriler, 2023 için belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmenin anahtarıdır. Bursa TEKNOSAB, bu bilinçle Bursa’nın 75 milyar dolar ihracat hedefinin yarısını tek başına karşılayacak, 25 milyar dolarlık yatırım yaratacak, kilogram başı ihracat rakamını 8 dolar, kişi başına düşen geliri 35 bin dolar, kişi başına düşen Ar-Ge merkezleri oranını ise % 3 seviyesine çıkartacaktır.