Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) olarak iktisadi işletmemiz veri sorumlusu sıfatıyla; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz,  Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgemiz (TEKNOSAB)  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, başvurularınızın işleme alınması ve bu hususların yerine getirilmesine ilişkin ticari faaliyetlerin yürütülmesinde, “sınıflandırma” çalışmalarında ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına gerekli görülen işlemlerde kullanılacaktır.
Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası gibi kamu tüzel kişileriyle, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.
Ayrıca açık rızanızın olması halinde kişisel veriler ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar, anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ
               Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak için Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgemize (TEKNOSAB) yazılı olarak başvurabilir ve başvurunuzu aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz ya da internet sitesindeki ve aşağıdaki iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla kullanılabilirsiniz.

Adres                       : Taşpınar Mahallesi Taşpınar Sokak No:201 Karacabey BURSA
Mail                          :  info@teknosab.org.tr
Telefon Numarası   : +90 224 684 3030 (Pbx)

Konu ile ilgili olarak
- TEKNOSAB_Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
- TEKNOSAB_Saklama ve İmha Politikası
- TEKNOSAB_Başvuru ve Cevap Prosedürü
dokümanlarına ilgili belge üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsiz olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. Başvuru formuna https://www.teknosab.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine yönelik detaylı bilgiye https://www.teknosab.org.tr adresinde yayımlanmış olunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.